Projekty taryf dla przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej

Jednym z zamierzeń autora jest oszacowanie bieżącej wartości wymaganego strumienia dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej przez Stołeczny Zakład Energetyczny S.A. w poszczególnych latach horyzontu prognostycznego i obliczenie przyszłych taryf zgodnie z zasadą kształtowania cen wg kosztów krańcowych i przyjętymi metodami alokacji kosztów.

[…]

Kształtowanie taryf dla Stołecznego Zakładu Energetycznego S.A.

Metodą zalecaną jest zastosowanie modelu taryf A-B-C, w którym odbiorcy z poszczególnych grup (A, B lub C) płacą stawkę opartą na kosztach ponoszonych dla zaspokojenia Ich potrzeb.

[…]

Równanie Velandera

Aby uzyskać rzeczywistą wartość kosztów składających się na koszt mocy na poszczególnych poziomach, uwzględniono fakt, że różne poziomy napięcia nie przyczyniają się jednakowo do koniecznego maksymalnego obciążenia, tak jak jest to w przypadku przepływu energii. Rozwiązanie tego problemu wymaga znajomości maksymalnego obciążenia w stacjach transformatorowych na poszczególnych poziomach. Relacje pomiędzy tymi maksymalnymi obciążeniami wskazują udziały kosztów mocy, które należy przypisać poszczególnym poziomom. Takie badania doświadczalne są bardzo czasochłonne i kosztowne, więc w celu uzyskania niezbędnych danych zdecydowano się skorzystać z wyników badań duńskich. Wspomniane badania wykonano w Danii na początku lat osiemdziesiątych. Zastosowana wówczas metoda nazywa się korelacją Velandera [3]. Na poszczególnych poziomach napięcia dodaje się element mocy do każdego poziomu zużycia, przy danym maksymalnym zapotrzebowaniu.

[…]

Ekonometryczne podejście do prognozowania

W literaturze wyróżnia się trzy podstawowe sposoby opracowywania modeli prognostycznych zapotrzebowania na energię: ekonometryczny, inżynierski (zwany też: zużycia końcowego) oraz zintegrowany (inżyniersko-ekonometryczny).

[…]

Optymalizacja długoterminowego planu rozwoju systemu energetycznego

Dalsze zastosowania to modelowanie kontraktów zakupu i sprzedaży oraz połączeń systemu wytwarzania z sąsiadującymi elektrowniami lub rynkami hurtowymi.

[…]

Eliminacja mniej obiecujących opcji DSM

Eliminacji mniej obiecujących opcji DSM można również dokonać przez obliczenie kosztu zaoszczędzonej energii elektrycznej i porównanie z unikniętymi kosztami wytwarzania. Opcje te po uszeregowaniu kosztów, tworzą krzywą efektywnego wykorzystania energii. W dalszych rozważaniach uwzględnia się tylko te opcje, przy których koszt zaoszczędzonej energii jest mniejszy niż uniknięty koszt wytwarzania. Całkowitą ilość zaoszczędzonej energii, związanej z efektywnymi opcjami DSM pod względem kosztów, określa się jako „potencjał ekonomiczny”.

[…]

Weryfikacja założeń metodycznych

Możliwości zastosowania dyskutowanych koncepcji przedstawiono na podstawie zintegrowanego planu zasobów energetycznych dla warszawskiego sektora elektroenergetycznego.

[…]

Założenia występujące w przypadku stagnacji PSE

Przy użyciu modelu ELFIN przeprowadzono symulację siedmiu scenariuszy. Założenia występujące w przypadku stagnacji PSE przyjęto jako bazowe. Analiza ta jest jednak szersza niż opracowanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ponieważ uwzględniono w niej również wariant jądrowy, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz systemy odnawialne. Jeden zestaw składający się z trzech przypadków zakłada nie ograniczone dostawy gazu, podczas gdy w drugim możliwości wykorzystania gazu ustalono na poziomie PSE. W przypadkach nie ograniczonych wyniki symulacji wskazują na tworzenie znacznie mniejszej mocy źródeł zasilanych gazem niż w przypadku ograniczonym. Wynika to z atrakcyjności paliwa jądrowego, które zgodnie z założeniami PSE dominuje w planie rozbudowy. Właściwie, słusznie byłoby twierdzić, że w planie rozbudowy dominuje tworzenie turbin gazowych do produkcji mocy szczytowej uzupełniającej moc podstawową z jednostek jądrowych. Tworzenie mocy ze źródeł opalanych węglem kamiennym i brunatnym skutecznie wyeliminowano z planu, mimo że rekonstrukcja elektrowni w Turowie, opalanej węglem brunatnym, jest ciągle atrakcyjnym wariantem. Rekonstrukcja elektrowni w Opolu albo nie jest brana pod uwagę przez ELFIN, albo ograniczona do jednego bloku.

[…]

Sprawność techniczna warszawskiego systemu eiektroenergetycznego

Roczne zużycie energii elektrycznej w Warszawie w 1992 r. wynosiło ok. 4000 GW-h. Miesięczne zużycie energii było rzędu 130 GW-h w lipcu oraz 580 GW-h w grudniu. Roczne zużycie energii elektrycznej w Warszawie ogółem oraz w gospodarstwach domowych wynosiło w tym roku odpowiednio 2471 i 796 GWh.

[…]

Proces kalkulacji kosztó i optymizacji zintegrowanego planu rozwoju

Przyszłe prace nad opracowaniem scenariuszowych i sektorowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną powinny się opierać na danych dotyczących wpływu wzrostu cen energii i przekształceń gospodarczych na wielkość i strukturę zapotrzebowania na energię elektryczną. Byłoby też celowe podjęcie próby powiązania zachodzących w czasie zmian zapotrzebowania na energię elektryczną w scenariuszu bazowym z założonymi tendencjami kształtowania cen energii i prostymi {punktowymi) elastycznościami.

[…]